ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг

в редакції від 22.09.2023 року

Цей документ є публічною пропозицією, адресованою будь-якій фізичній особі (надалі – Замовник) укласти Публічний договір про надання послуг на умовах, визначених цим документом.

1. Визначення понять та їх тлумачення

1.1.Терміни та поняття, що використовуються у цьому Договорі, вживаються узначеннях, наведених нижче:

Публічний договір – це правочин між Виконавцем та Замовником про надання послугостанньому на умовах, які викладені у публічній оферті і є однаковими для всіх Замовників із моменту акцептування публічної оферти Замовником (надалі – Договір).

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з нею договір про надання послуг на умовах, щомістяться в цьому документі та відповідно до положень статті 641 Цивільногокодексу України.

Акцепт – надання Замовником повної та безумовноївідповіді Виконавцю на пропозицію укласти договір про надання послуг зВиконавцем шляхом заповнення та надсилання Виконавцю відповідної форми дляреєстрації, що розміщена на Сайті, або шляхом здійснення оплати на користьВиконавця. Замовник – будь-яка фізична особа, яка акцентувала публічну оферту.

Виконавець – компанія, указана в цьому Договорі, яказобов’язується надати Замовнику послуги, передбачені цим Договором.

Сайт – сукупність даних (текстів, графічних і дизайнерських елементів,фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, комп’ютернихпрограм), що пов’язані між собою, містяться в інформаційній системі, тазабезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів тарозміщуються за адресою: https://kooma.com.ua.

Тариф – вартість певного обсягу послуг, що надається ВиконавцемЗамовнику, протягом певного строку.

Платформа – сукупність програмних засобів, щовикористовуються для надання Виконавцем послуг, передбачених цим Договором.

1.2.Заголовки у цьому Договорі наводяться лише для зручності і не впливають натлумачення пунктів Договору.

1.3.У випадку, якщо у цьому Договорі використовуються терміни і поняття, невизначені цим розділом Договору, то тлумачення такого терміну або поняттявідбувається відповідно до тексту цього Договору. У випадку відсутностіоднозначного тлумачення терміну або поняття необхідно тлумачити це поняття виходячиіз норм чинного законодавства України.

2. Акцептування пропозиції

2.1.Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отриманняВиконавцем Акцепту. Здійснюючи Акцепт, Замовник також підтверджує, що повністюрозуміє та погоджується із умови цього Договору.

3. Предмет договору

3.1.Виконавець надає Замовнику послугу, яка полягає у наданні доступу до інформаціїта сервісів, розміщених на Сайті та (або) Платформі, у порядку, передбаченомуцим Договором, а Замовник приймає та оплачує її.

3.2.Перелік та детальний опис послуг та тарифів розміщується на Сайті.

3.3.Обсяг послуг в межах різних тарифів можуть відрізнятися.

3.4.Виконавець має право обмежити кількість місць на певному тарифі.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1.Актуальні ціни (тарифи) на послуги Виконавця розміщуються на Сайті.

4.2.Розрахунки між сторонами проводяться у безготівковій формі шляхом здійсненняоплати за допомогою сервісів переказу коштів, доступних на Сайті.

4.3.Оплата послуг Виконавця здійснюється шляхом сплати повної вартості обраноготарифу. Замовник зобов’язується здійснити повну оплату до початку наданняпослуг.

4.4.Виконавець має право не надавати послугу Замовнику у випадку, якщо Замовник нездійснив оплату вартості послуг відповідно до обраного тарифу в порядку тастроки, визначені цим Договором.

4.5.Виконавець має право тимчасово призупинити надання послуг Замовнику у випадку,якщо Замовник просрочитьоплату вартості послуг Виконавця відповідно до обраного тарифу та способуоплати, до моменту погашення заборгованості Замовником.

5. Порядок надання послуг

5.1.Надання Виконавцем послуги включає надання доступу до матеріалів Виконавця,розміщених в мобільному застосунку Telegram і інших платформах, на умовах,указаних на Сайті.

5.2.Якщо Замовник не отримав доступ до матеріалів та сервісів він зобов’язаний негайноповідомити про це Виконавця, направивши листа на адресу електронної пошти: iamkooma.ua@gmail.com.

5.3.Доступ до матеріалів та сервісів, розміщених в мобільному застосунку Telegram іінших платформах, припиняється після закінчення строку, вказаного на Сайті.

5.4.У випадку, якщо Замовник жодного разу протягом оплаченого періоду нескористався послугами Виконавця або певною послугою Виконавця, зокрема недолучився до чату в мобільному застосунку Telegram, сплачені Замовником коштине повертаються, у тому числі частково, а доступ не продовжується на іншийстрок.

5.5.У випадку, якщо послуга надається Виконавцем у конкретний час, вказаний наСайті та (або) Платформі або про який Замовника повідомлено Виконавцем в іншийспосіб, а Замовник не скористався цією послугою у вказаний час, він не маєправа вимагати повторного надання послуги та (або) повернення коштів.

6. Права та обов’язки Сторін

6.1.Замовник має право:

6.1.1.Отримувати послуги, передбачені цим Договором.

6.1.2.Вимагати надання якісних послуг.

6.1.3.У випадку, якщо програмою курсу передбачена видача сертифікатів, зарезультатами проходження курсу отримати сертифікат.

6.2.Замовник зобов’язаний:

6.2.1.Вчасно та в повному обсязі оплатити послуги Виконавця.

6.2.2.Належним чином виконувати всі умови цього Договору.

6.2.3.Використовувати технічні можливості Сайту та (або) Платформи виключно в законнихцілях.

6.2.4.Не вчиняти будь-які дії (зокрема, з використанням стороннього програмногозабезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту та (або)Платформи.

6.2.5.Не використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації наСайті та (або) Платформі та (або) для взаємодії з Сайтом та (або) Платформою.

6.2.6.Використовувати усі матеріали та сервіси, надані Замовнику, виключно вособистих цілях та не передавати доступ третім особам.

6.2.7.На Сайті та (або) Платформі, та (або) чаті в мобільному застосункуTelegram забороняється:

6.2.7.1.розміщувати інформації, яка може призвести до розпалювання релігійної,міжнаціональної, расової ворожнечі;

6.2.7.2.завдавати шкоди честі та гідності інших осіб;

6.2.7.3.використовувати нецензурні висловлювання;

6.2.7.4.розміщувати інформаційний спам;

6.2.7.5.розміщувати матеріали та (або) інформацію, що порушує права інтелектуальноївласності інших осіб;

6.2.7.6.розміщувати інформацію рекламного характеру.

6.2.8.Ознайомитися із змінами та доповненнями до цих Правил.

6.3.Виконавець має право:

6.3.1.Перенести надання послуг, попередивши про це Замовника.

6.3.2.Без попереднього погодження із Замовником залучити третіх осіб для наданняпослуг, передбачених цим Договором.

6.3.3.В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору. 6.3.4.Вносити зміни до інформації, розміщеної на Сайті та (або) Платформі, безпопереднього попередження Замовника.

6.3.5.Проводити профілактичні роботи для підтвердження працездатності та подальшогоудосконалення функціоналу Сайту.

6.3.6.Тимчасово призупинити доступ Замовників до Сайту у випадку виникнення технічнихнеполадок у роботі Сайту з метою відновлення його працездатності.

6.3.7.В односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку, якщо Замовник порушив умови цього Договору.

6.3.8. Виконавець має право відмовити громадянам рф та білорусі в надані послуг та призупинити доступ до сайту без пояснення причин, при цьому сплачені гроші не підлягають поверненню. Продовжуючи користуватися послугами даного сайту, громадяни рф та білорусі підтверджують свою згоду на вказані умови.

6.4.Виконавець зобов’язаний:

6.4.1.Надавати послугу вчасно та в повному обсязі.

6.4.2.Не розголошувати третім особам персональні дані Замовника, які стали відомі Виконавцю в процесі надання послуг.

7. Інтелектуальна власність

7.1.Всяінформація, фото, графічні зображення, тексти, відео та інші результатиінтелектуальної діяльності (об’єкти права інтелектуальної власності), щорозміщені на Сайті та (або) Платформі, та (або) чаті в мобільному застосункуTelegram, які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послугвідповідно до цього Договору, захищаються правом інтелектуальної власності.

7.2.Жодні права інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності,розміщені на Сайті та (або) Платформі, та (або) чаті в мобільному застосункуTelegram, які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послугвідповідно до цього Договору, не переходять до Замовника в результатівикористання Сайту або укладення цього Договору.

8. Порядок повернення коштів

8.1.Замовник має право відмовитися від отримання послуги без пояснення причини. Утакому випадку кошти, сплачені Замовником, не повертаються.

8.2.Для реалізації свого права на повернення коштів у випадках, не передбачених цимДоговором, Замовник направляє відповідного листа Виконавцю на адресуелектронної пошти: iamkooma.ua@gmail.com

9. Відповідальність

9.1.Заневиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несутьвідповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2.Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послугиочікуванням Замовника.

9.3.Замовник приймає на себе відповідальність за використання або невикористанняотриманої в процесі надання послуг інформації.

9.4.Виконавець не несе відповідальності за досягнення результатів, пов'язаних зпрактичним застосуванням інформації, одержаної в процесі надання Виконавцемпослуги, передбаченої цим Договором.

9.5.Виконавець має право припинити надавати послуги, передбачені цим Договором,Замовнику у випадку порушення Замовником прав інтелектуальної власностіВиконавця без компенсації сплаченої Замовником суми коштів. Це не позбавляєВиконавця права на відшкодування шкоди, завданої порушенням його правінтелектуальної власності.

9.6.Замовник попереджений, що у випадку порушення ним прав інтелектуальноївласності Виконавця, Замовник несе відповідальність, передбачену чиннимзаконодавством України, а саме адміністративну, кримінальну та цивільно-правовувідповідальність.

10. Форс-мажорні обставини

10.1.Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконаннязобов’язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання або неповневиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

10.2.Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорірозуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюютьвиконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, перелік якихміститься в частині 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палатив Україні», а також обставини технічного характеру, які призводять до технічнихзбоїв та порушують нормальну роботу Сайту та (або) Платформи.

10.3.Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин, повинна повідомити іншуСторону про їх настання не пізніше 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моментувиникнення таких обставин.

10.4.Після закінчення дії форс-мажорних обставин Сторона, яка потрапила під їх дію,повинна повідомити іншу Сторону про їх припинення протягом 14 (чотирнадцяти)робочих днів, а також повідомити, протягом якого часу така Сторона має намірвиконати свої зобов’язання.

10.5.Належним та достатнім підтвердженням дії форс-мажору щодо однієї зі Сторін єсертифікат щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданийТоргово промисловою палатою України.

11. Порядок вирішення спорів та право, щозастосовується

11.1.Усі непорозуміння, суперечки та спори, які можуть виникнути між Сторонами уході укладення, тлумачення або виконання цього Договору, вирішуються Сторонамишляхом переговорів.

11.2.Замовник має право направити Виконавцю претензію на електронну пошту:iamkooma.ua@gmail.com. Строк розгляду претензії складає 30 днів.

11.3.У разі, якщо Сторонам не вдалось вирішити будь-які непорозуміння, суперечки таспори шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді у порядку,встановленому чинним законодавством України із застосуванням матеріальних тапроцесуальних норм законодавства України.

11.4.До цього Договору, в тому числі для його тлумачення, застосовується чиннезаконодавство України без приведення в дію норм колізійного права.

12. Інші положення

12.1.У разі, якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано будь-якимкомпетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність абоможливість виконання будь-яких інших умов цього Договору, які залишаютьсяповністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

12.2.Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договорубез повідомлення Замовника.

12.3.Зміни до Договору набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.

12.4.Якщо Замовник здійснює оплату послуг Виконавця або вчиняє інші дії післявнесення змін до цього Договору, тим самим Замовник погоджується з такимизмінами та надає згоду на виконання умов Договору в новій редакції.

12.5.Акцентуючицей Договір, Замовник також погоджується з Політикою конфіденційності.

12.6.Замовник надає згоду на направлення йомуінформаційних матеріалів, зокрема маркетингового характеру, що містятьінформацію про діяльність Виконавця.

Реквізити Виконавця:

ТОВ «ВІЗАЖ ДІСТРІБЮСЬОН»

Україна01010, м. Київ, Дніпровський узвіз, будинок 1

фактичнаадреса 01054, м. Київ, вул. Пирогова, 1/35, офіс 7.

Код ЄДРПОУ 32247661

ІПН:322476626545

Свідоцтво  платника ПДВ № 200026504

Банківськіреквізити:

Банк: АТ «УКРСИББАНК»

вул.Андріївська, буд. 2/12

м.Київ, 04070, Україна

IBAN:UA253510050000026007302011700

SWIFT: KHABUA2K

Банк-кореспондент:

BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch

NewYork, USA

SWIFT: BNPAUS3N

Account: 020061151200138

директор - Кириченко Тетяна Анатоліївна